خدمات مشاوره و طراحي تاسيسات برق و مکانيک هتل ۱۱ طبقه دار الضيافه نجف – عراق
کارفرما: ستاد بازسازي عتبات عاليات
مشاور: شرکت راه پويا دوام
دوره طراحي:
مساحت : ۳۳۰۰ متر مربع