تکميل عمليات ساختماني و تاسيسات برق و مکانيک فاز ۱ و ۲ تصفيه خانه ي فاضلاب شهري
شهرستان پرديس
کارفرما: شرکت ايوان باستان
پيمانکار: شرکت راه پويا دوام
دوره اجرا: ۱۳۹۷