خدمات مشاوره و طراحي تاسيسات برق و مکانيک توسعه صحن امام باقر(ع) ، کاظمين – عراق
کارفرما: شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان (مانا)
مساحت : ۱۶۰۰۰ متر مربع
دوره طراحي: ۳۹۷
مشاور: شرکت راه پويا دوام