طراحي و بازسازي مسجد حضرت جواد (ع)، کوفه – عراق
طراح و مجري: شرکت راه پويا دوام
دوره اجرا:پاييز و زمستان ۱۳۹۶