اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن ایران و عراق

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

وزارت صنعت و معدن

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

انجمن علمی بازرگانان ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان توسعه تجارت